Toyooka

Kinosaki Onsen: เปลือยบรรยากาศออนเซ็นในตำนานของคิโนะซากิ
7 บ่อน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ ที่ควรไปในย่านคิโนะซากิ (Kinosaki)