try2benice

เมื่อกราฟิกดีไซเนอร์ไทย ทดลองไปรับบทเป็นศิลปินแสดงผลงานเดี่ยวที่ญี่ปุ่น (ตอนที่ 1)
บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ในการแสดงงานในญี่ปุ่นของ try2benice หรือ สุรัติ โตมรศักดิ์ กราฟิกดีไซเนอร์ไทยที่มีโอกาสได้ไปแสดงนิทรรศการผลงานเดี่ยวในญี่ปุ่นถึง 3 ครั้ง
เมื่อกราฟิกดีไซเนอร์ไทยทดลองไปรับบทเป็นศิลปินแสดงผลงานเดี่ยวที่ญี่ปุ่น (ตอนที่ 2)
เล่าเรื่องราวการจัดแสดงงานของ Try2benice หรือ สุรัติ โตมรศักดิ์ ศิลปินชาวไทย จะเป็นอย่างไรเมื่อเขามีโอกาสไปโชว์ผลงานที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก
เมื่อกราฟิกดีไซเนอร์ไทยทดลองไปรับบทเป็นศิลปินแสดงผลงานเดี่ยวที่ญี่ปุ่น (ตอนจบ)
try2benice Solo Exhibition in Japan ประสบการณ์การแสดงผลงานที่ญี่ปุ่นของ try2benice กราฟิกดีไซน์เนอร์ไทยที่มีงานอดิเรกที่ชอบมากคือการเป็นศิลปิน