try2benice

เมื่อกราฟิกดีไซเนอร์ไทย ทดลองไปรับบทเป็นศิลปินแสดงผลงานเดี่ยวที่ญี่ปุ่น (ตอนที่ 1)
บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ในการแสดงงานในญี่ปุ่นของ try2benice หรือ สุรัติ โตมรศักดิ์ กราฟิกดีไซเนอร์ไทยที่มีโอกาสได้ไปแสดงนิทรรศการผลงานเดี่ยวในญี่ปุ่นถึง 3 ครั้ง