Tadao Ando

Times Building : เรื่องราวเบื้องหลังอาคารคอนกรีตเปลือยที่ตั้งอยู่อย่างถ่อมตัวท่ามกลางความคึกคักของถนนซันโจ
เรื่องราวเบื้องหลังของอาคารคอนกรีตเปลือยที่ตั้งอยู่อย่างถ่อมตัวและเงียบเชียบ ท่ามกลางความคึกคักของถนนซันโจในเกียวโต
Water Temple : ตีความพุทธศาสนาผ่านสถาปัตยกรรมด้วยสัญลักษณ์ของน้ำ
'ฮมปุคุจิ' หรือ 'Water Temple' วัดพุทธนิกายชินงอนในเฮียวโงะ ศาสนสถาปัตยกรรมที่สร้างสรรค์โดยฝีมือการออกแบบของอันโดะ ทะดะโอะ (Tadao Ando)