UNTIL 2 JULY

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่นเอเชียเซ็นเตอร์ (The Japan Foundation Asia Center) นำเสนอนิทรรศการ “รยางค์สัมพันธ์ (Mode of Liaisons)”  ซึ่งมีที่มาจากแนวความคิดเชิงชีววิทยา ปรับใช้เพื่อผสมผสานผลงานศิลปะและเนื้อหาจากภัณฑารักษ์ที่ได้จัดขึ้น ในเมืองอื่นมาแล้วก่อนหน้า ผนวกเข้ากับกับการคัดสรรผลงานขึ้นมาใหม่ อันจะสะท้อนภาพรวมในการทำงานของภัณฑารักษ์และศิลปะในปัจจุบัน
หัวข้อ “รยางค์สัมพันธ์ (Mode of Liaisons)” อันเป็นแนวคิดจากภัณฑารักษ์ผู้รับผิดชอบ พิชญา ศุภวานิช มุ่งตรงไปที่การมองหาความหมายที่ไม่ใช่เพียงความหมายของผลงานศิลปะอย่างเป็นเอกเทศ หากยังรวมไปถึงระบบนิเวศในผลงาน เช่น แหล่งที่มาของศิลปิน ชุมชนที่ศิลปินผลิตผลงานขึ้น และระบบเครือข่ายที่สนับสนุนให้ผลงานดำรงอยู่และเคลื่อนตัวด้วย ความสัมพันธ์ของผลงานที่มีกับทั้งเวลา พื้นที่ และบุคคล โดยแนวคิดนี้ จุดประสงค์คือการมองเห็นผลงานศิลปะเป็นดั่งสิ่งมีชีวิตด้วยส่วนยื่นออกจากแกนกลางที่สามารถเคลื่อนตัวและปรับเปลี่ยนความหมายด้วยวิวัฒนาการของการดำรงอยู่ รวมถึงการดึงระนาบความคิดออกจากผลงานศิลปะไปสู่ระบบเครือข่ายของผลงานเพื่อย้อนกลับมายังงานศิลปะอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมุ่งให้เห็นถึงสาระที่แฝงอยู่ในปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบเครือข่ายในแต่ละผลงานที่แตกต่างกัน ที่สามารถเชื่อมโยงและร้อยเรียงกัน และนำไปสู่การสำรวจความสัมพันธ์ที่มีความหมาย
ใครสนใจไปดูได้ที่ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)  เข้าชมฟรี

LIKE & SHARE

ชอบเรื่องนี้จนต้องบอกต่อ