Tote Bag

Toyooka’s Coexistence And Co-Prosperity : ความทุ่มเทของชาวเมืองโทโยโอกะภายใต้แนวคิดการอยู่ร่วมกันและการเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
แนวคิดการอยู่ร่วมกันและการเจริญรุ่งเรืองร่วมกันที่ชาวเมืองโทโยโอกะ (Toyooka) ยึดมั่นในการอนุรักษ์ คิโนะซากิออนเซ็น เห็นได้จากสินค้าอย่าง กระเป๋า YUMEGURI