Tokyo Station

Tokyo Station ที่มากกว่าแค่สถานีรถไฟ
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในช่วง 114 ปี ของสถานีรถไฟโตเกียว (Tokyo Station) และปัจจุบันอาคาร Marunouchi ก็เปิดให้บริการแล้วนะ