Times

Times Building : เรื่องราวเบื้องหลังอาคารคอนกรีตเปลือยที่ตั้งอยู่อย่างถ่อมตัวท่ามกลางความคึกคักของถนนซันโจ
เรื่องราวเบื้องหลังของอาคารคอนกรีตเปลือยที่ตั้งอยู่อย่างถ่อมตัวและเงียบเชียบ ท่ามกลางความคึกคักของถนนซันโจในเกียวโต