Times Building

KYOTO: Times Building
เรื่องราวเบื้องหลังของอาคารคอนกรีตเปลือยที่ตั้งอยู่อย่างถ่อมตัวและเงียบเชียบ ท่ามกลางความคึกคักของถนนซันโจ