The National Art Center

The National Art Center, Tokyo ย่ำรปปงงิ ชมศิลปะ ภายใต้ผืนคลื่นเขียว
ชวนไปเดินสำรวจ The National Art Center พิพิธภัณฑ์ในโตเกียว (Tokyo) ที่มีจุดเด่นเป็นอาคารผืนกระจกเขียวสูงโค้งเป็นคลื่นพร้อมทั้งชื่นชมงานศิลปะ