Shimotsui

Here is Shimotsui : หมู่บ้านเงียบสงบริมทะเลชวนฝันหวาน
ชมวิวธรรมชาติแบบพาโนรามาแบบรอบทิศ ที่หมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลในจังหวัดโอคายาม่า (Okayama)