Salmon Books

ปฏิกาล ภาคกาย | สนทนาภาษาแซลมอนกับสำนักพิมพ์ที่ว่ายทวนกระแสหลัก แต่กลับปรุงเนื้อหาได้ถูกปากคนส่วนใหญ่
ชวนคุยเรื่องวัฏจักรแซลมอนกับบรรณาธิการสำนักพิมพ์ Salmon Books คนปัจจุบันกาย-ปฏิกาล ภาคกาย