Ryoanji

Ryoanji : เยี่ยมชมหิน เพราะมาดูสวนหิน
หาเวลามาชมหินที่ระเบียงระนาบกับกำแพงดิน ณ สวนหินภูมิสถาปัตยกรรมที่มีองค์ประกอบเรียบง่ายอันลือชื่อของวัดเรียวอังจิ (Ryoanji)