Moriba Chihiro

Moriba Chihiro: “ความสุข”จากการจดจ่อและจัดดอกไม้ (PART 1)
'โมริบะ ชิฮิโระ (Moriba Chihiro)' ศิลปินชาวญี่ปุ่นผู้มีจิตใจแน่วแน่ในการจัดดอกไม้ เพราะเธอทำให้เชื่อว่าการจดจ่อทำสิ่งใดซ้ำๆ นานๆ ทำให้ค้นพบเส้นทางของความสุข