Moriba Chihiro

Moriba Chihiro: “ความสุข”จากการจดจ่อและจัดดอกไม้ (PART 1)
'โมริบะ ชิฮิโระ' ศิลปินชาวญี่ปุ่นผู้มีจิตใจแน่วแน่ในการจัดดอกไม้ เพราะเธอเชื่อว่าหากลองทำอะไรบางอย่างซ้ำไปซ้ำมาด้วยจิตที่แน่วแน่แล้ว เราอาจค้นพบเส้นทางความสุขของเราได้เอง