KIT HOUSE, Kyoto Institute of Technology : อาคารกิจกรรมนักศึกษาเคล้ากลิ่นอายสไตล์เบาเฮาส์
ชมการออกแบบสถาปัตยกรรมของ "KIT HOUSE" อาคารกิจกรรมนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีเกียวโต ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานได้อย่างแท้จริง