Karatsu Kunchi

Karatsu Kunchi เทศกาลใหญ่ประจำปีของเมืองคะระสึที่หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว!
ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทาง เที่ยวงานเทศกาลประจำปีของเทศกาลใหญ่ของเมืองคะระสึ จังหวัดซากะที่ชื่อว่า "เทศกาลคะระสึ คุนจิ ( Karatsu Kunchi ) "