Itoshima

Menma Shika Utteinai Omise Desu : ร้านที่ขายแต่หน่อไม้ปรุงรสอย่างเดียวในฟุกุโอกะ
Menma Shika Utteinai Omise Desu ร้านที่ขายเฉพาะเมนมะ (หน่อไม้ปรุงรส) เพียงอย่างเดียว ท็อปปิ้งสำคัญที่ราเมนเจ้าดังหลายร้านใช้ และเป็นที่โปรดปรานของคอราเมน