Graphic Designer

ชมนิทรรศการกราฟิกดีไซน์ในต่างประเทศแบบคนไทยคนหนึ่ง
เมื่อกราฟิกดีไซน์เนอร์ลองชมนิทรรศการกราฟิกดีไซน์ในมุมมองแบบคนธรรมดาๆ