Baskin Robbins

Baskin Robbins ร้านไอศกรีมหมายเลข 31 (Thirty One Ice-cream)?
รู้จักไหม 'เทอร์ตี้วันไอศกรีม (Thirty One Ice-cream)' เมนูใหม่จากร้านไอศกรีมชื่อดัง Baskin Robbins ที่ได้ทำการเปิดตัวไปในช่วงหน้าร้อนนี้