backpack

REST (AURANT) IN KURAMAE : ‘คุรามาเอะ’ พื้นที่พักผ่อนของย่านอาซากุสะ
รวม 4 ร้านอาหาร กับอีก 1 ที่พักของคุนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นพลิกฟื้นพื้นที่เก่าๆ ของย่าน คุรามาเอะ (Kuramae) ให้กลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้ง