Antenna Shop

Antenna Shop ของดีจากจังหวัดมารวมไว้ในโตเกียว
"Antenna Shop" อาจจะเป็นแค่ร้านขายของฝากประจำจังหวัดเล็กๆ แต่ใครจะรู้ว่าสิ่งนี้อาจเป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างแข็งแรงก็ได้