Yakushiike Park

เทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีแบบสุขใจ ณ Yakushiike Park สวนสาธารณะที่มีผืนน้ำเป็นประกายในกรุงโตเกียว (สิ้นสุดแล้ว)
สวนสาธารณะ Yakushiike Park ได้เริ่มจัดงาน Autumn Leaves Festival เทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีแล้ว ภายในสวนมีไฮไลท์สำคัญคือแม่น้ำที่สะท้อนภาพท้องฟ้าและใบไม้ที่เปลี่ยนเป็นสีแดงราวกับกระจก