TOKYU PLAZA GINZA

LOTTE DUTY FREE GINZA : ลอตเต้ดิวตี้ฟรีกินซ่าใจดีแจกคูปองส่วนลดช็อปสินค้าปลอดภาษี 2,000 เยน
「แจกคูปอง」LOTTE DUTY FREE GINZA สวรรค์ของนักช็อปที่ต้องการซื้อสินค้าราคาถูกปลอดภาษี มีทั้งสินค้าแบรนด์ของญี่ปุ่นเองรวมถึงแบรนด์ต่างชาติให้คุณช็อปอย่างจุใจ