To Touch the Holy Waters of Kumano

To Touch the Holy Waters of Kumano : สัมผัสเสน่ห์ของแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งคุมาโนะ
เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ไปกับทริป To Touch the Holy Waters of Kumano เที่ยวชมเส้นทางแสวงบุญคุมาโนะ (Kumano Kodo) ที่ถูกจัดให้เป็นเส้นทางมรดกโลกของญี่ปุ่น