The Japan Foundation

นิทรรศการเมืองต้องสู้ โครงการผังเมืองของญี่ปุ่นในทรรศวรรษ 1960
นิทรรศการสัญจรเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น เชื่อมโยงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน บอกเล่าความเป็นเมืองและทิศทางการเติบโตของเมืองในอนาคต