The Japan Foundation

นิทรรศการเมืองต้องสู้ โครงการผังเมืองของญี่ปุ่นในทรรศวรรษ 1960 (สิ้นสุดแล้ว)
นิทรรศการสัญจรเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น เชื่อมโยงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน บอกเล่าความเป็นเมืองและทิศทางการเติบโตของเมืองในอนาคต