#SUNNY

ภาพยนตร์ที่จะทำให้คุณคิดถึงมิตรภาพเมื่อครั้งวันวาน “SUNNY วันนั้น วันนี้ เพื่อนกันตลอดไป” 31 มกราคมนี้
พาคุณย้อนความทรงจำในอดีตให้หวนคิดถึงมิตรภาพและคำสัญญาระหว่างเพื่อนไปกับภาพยตร์เรื่อง "SUNNY วันนั้น วันนี้ เพื่อนกันตลอดไป"