Shiro

Nahoko Kojima นิทรรศการศิลปะการตัดกระดาษชิโระ วาฬสีน้ำเงินขนาดจริงที่ใช้เวลาตัดถึงหนึ่งปีเต็ม
ภาพบรรยากาศนิทรรศการ Shiro Japanese Paper Cut Sculpture Exhibition ศิลปะการตัดกระดาษครั้งแรกในประเทศไทยของนาโฮโกะ โคจิมะ (Nahoko Kojima)