Shiro Japanese Paper Cut Sculpture exhibition

Nahoko Kojima นิทรรศการศิลปะการตัดกระดาษชิโระ วาฬสีน้ำเงินขนาดจริงที่ใช้เวลาตัดถึงหนึ่งปีเต็ม
ภาพบรรยากาศนิทรรศการ Shiro ศิลปะการตัดกระดาษครั้งแรกในประเทศไทยของนาโฮโกะ โคจิมะ (Nahoko Kojima)