Shimane

Overnight Sleeper Train : รถไฟนอนเส้นทางสุดท้ายในญี่ปุ่น
ลองประหยัดค่าที่พัก ขึ้นรถไฟตู้นอนข้ามจังหวัด ก่อนรถไฟนอนเส้นทางสุดท้ายในญี่ปุ่นจะหายไป