Sendagi Station

Yanaka Ginza : เดินเล่นสบายๆ ที่ถนนสายวัฒนธรรมยานากะกินซ่า เนืองแน่นไปด้วยของกิน ของใช้ และแมว 
Yanaka Ginza ย่านตลาดโบราณตั้งแต่ยุค 50’s เป็นเหมือนแหล่งรวมของกินและของฝากน่ารัก ในบรรยากาศเก่าแก่ของอาคารเก่าถูกดัดแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่