Seiko Yamaguchi

งานบ้านในวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพราะบ้านคือพื้นฐานของชีวิต
ชวนสังเกตวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่อาจทำให้คุณมองงานบ้านเปลี่ยนไป กลายเป็นกิจวัตรประจำวันอันน่าทึ่ง เข้าขั้นสิ่งมหัศจรรย์ที่สร้างความเพลิดเพลินได้ไม่รู้เบื่อ