Ryukoku Museum

Ryukoku Museum : พิพิธภัณฑ์คอนกรีตเปลือยในเกียวโต ที่ทำให้คนรู้จักพุทธศาสนาในเอเชียมากขึ้นกว่าเดิม
พิพิธภัณฑ์ริวโคะคุ (Ryukoku Museum) พิพิธภัณฑ์คอนกรีตเปลือยในเกียวโต ที่คอยบอกเล่าเรื่องราวของพุทธศาสนาในเอเชียและญี่ปุ่น