Pokemon Stand

ปิกะปิกะ! เหล่าโปเกม่อนเทรนเนอร์มาทางนี้ ตู้จำหน่ายสินค้าโปเกม่อนมาแล้ว
เหล่าโปเกม่อนเทรนเนอร์เตรียมตัวให้พร้อม แล้วตามไปเก็บสินค้าจากตู้โปเกมอนกัน