Pocket Park

Pocket Park เคล็ดลับพื้นที่สีเขียวทั่วกรุงโตเกียว
ชวนมารู้จัก Pocket Park หรือสวนสาธารณะขนาดเล็ก เคล็ดลับอากาศบริสุทธิ์ของเมืองใหญ่อย่างกรุงโตเกียว