P7 สตรีตอาร์ต งานศิลป์ และเส้นสี
เข้าสู่โลก ‘สตรีทอาร์ต’ ใบใหม่ที่ชื่อว่า 'P7'
JAPANESE STATIONERY REVIEWS by Thai Artists
เราจะขอพูดถึงเรื่องเครื่องเขียนญี่ปุ่นที่ใช้ดีจริงๆ แต่ใครกันเล่าที่จะพูดถึงและรีวิวเครื่องเขียนได้ดีกว่าบรรดาคนที่ใช้จริงทุกวันนั่นคือ เหล่าศิลปินของไทยนั่นเอง