Owakudani

Owakudani : กินไข่ดำให้อายุยืนที่หุบเขาโอวาคุดานิ ภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นมาหลายพันปีของเมืองฮาโกเน่
ชวนนั่งกระเช้าไปกินไข่ดำขึ้นชื่อบนหุบเขา "โอวาคุดานิ (Owakudani)" ของเมืองฮาโกเน่ ไข่ที่คนญี่ป่นเชื่อว่าหากได้กินจะมีอายุยืนยาวนาน