Origirazu

เมื่อข้าวปั้น “ไม่ต้องปั้น”
บางทีข้าวปั้นก็ยากที่จะปั้น แล้วถ้าข้าวปั้นไม่ต้องปั้นล่ะ? แถมยังใส่อะไรได้เยอะกว่าด้วย!