Old School

36 Sublo: ร้านเครื่องเขียนจากยุค Old School ของญี่ปุ่น
ร้าน '36 Sublo' เริ่มเปิดตั้งแต่เมื่อ 12 ปีก่อน ถือเป็นร้าน Zakka ที่รวบรวมเครื่องเขียนจากหลายๆ ที่มาไว้ในที่เดียวกันเป็นร้านแรกๆ ของย่านคิชิโจจิ