Nahoko Kojima

Nahoko Kojima นิทรรศการศิลปะการตัดกระดาษชิโระ วาฬสีน้ำเงินขนาดจริงที่ใช้เวลาตัดถึงหนึ่งปีเต็ม (สิ้นสุดแล้ว))
ภาพบรรยากาศนิทรรศการ Shiro Japanese Paper Cut Sculpture Exhibition ศิลปะการตัดกระดาษครั้งแรกในประเทศไทยของนาโฮโกะ โคจิมะ (Nahoko Kojima)