Mushinan

Mushinan : ชิมขนมญี่ปุ่นโบราณที่บ้านไม้อายุร้อยปีริมทางรถไฟในเมืองเก่าคามาคุระ
ชวนชิมขนมอร่อยท่ามกลางบรรยากาศสวนสไตล์ญี่ปุ่นของร้าน Mushinan 無心庵 ร้านโบราณอายุร้อยกว่าปีที่ริมทางรถไฟในเมืองเก่าคามาคุระ จังหวัดคานางาวะ