Luggage

ชินคันเซ็นเริ่มเก็บค่ากระเป๋าเดินทางพฤษภาคม 2020 นี้
เตรียมตัวให้พร้อม รถไฟชินคันเซ็น 3 เส้นทาง เตรียมเก็บค่ากระเป๋าเดินทางที่เกินขนาด กระเป๋าแบบไหนที่จะถูกเรียกเก็บ ทำอย่างไรจะไม่ถูกเก็บ ข้อมูลครบแล้วที่นี่