Kitazumi

TENAR The Outdoor Hotel : พักผ่อนหย่อนใจกับที่พักท่ามกลางธรรมชาติแบบส่วนตัวที่นากาโน่
เบื่อแล้วโรงแรมบนตึกสูง ลองมาพักกลางแจ้งท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติที่มีความเป็นส่วนตั๊วส่วนตัวที่ TENAR The Outdoor Hotel