Kannoji Temple

Kannoji Temple of Buzan
ปัจจุบันวัดพุทธในสังคมญี่ปุ่นได้มีการตีความหลากหลายมากขึ้น สังเกตได้จากวัดคันโนะจิ วัดพุทธดีไซน์แปลกตาในกรุงโตเกียว