JR Ticket Office

JR ตั้งเป้าปิดเคาน์เตอร์ขายตั๋วรถไฟ 70% ภายในปี 2025 เข้าสู่ยุคการเดินทางแบบไร้ตั๋ว
JR เข้าสู่ยุค New Normal เมื่อมีคนใช้น้อยลงประกอบกับสถานการณ์โรคระบาด จึงตั้งเป้าปิดเคาน์เตอร์ขายตั๋วรถไฟ 70% ภายในปี 2025