Japanese Architecture

Chochikukyo : ชมความเป็นตะวันตกในสถาปัตยกรรมตะวันออก
ทุกสิ่งก่อสร้างล้วนมีเรื่องราว สถาปัตยกรรมที่รวมความเป็นตะวันตกและตะวันออกเข้ากันอย่างลงตัว