japan signage

อธิบายด้วยภาพ
“ภาพหนึ่งภาพ แทนคำพูดนับพันคำ” คำนี้เป็นจริงเสมอและดูเหมือนสังคมญี่ปุ่นจะนำแนวคิดนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันหลากหลายสถานการณ์