Itsukushima Shrine

ที่เรารัก
บางทีภาพที่เรารักที่สุด อาจไม่ได้เกิดขึ้นในที่ที่ทุกคนบอกว่าดีที่สุด และภาพที่เรารัก อาจไม่ใช่ภาพที่เราคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกด้วยซ้ำไป