Ishigaki Strawberry

Ishigaki Strawberry : รู้จักกับอิชิกาคิอิจิโกะ วัฒนธรรมการปลูกสตรอว์เบอร์รีบนกำแพงหินของชาวชิซูโอกะ
ชวนมารู้จัก "อิชิกาคิอิจิโกะ (Ishigaki Strawberry) วัฒนธรรมการปลูกสตรอว์เบอร์รีของชาวชิซูโอกะ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าร้อยปี