Hitomi Kariya

สำรวจความน่ารักของ ‘คิตะคิวชู’ ผ่านภาพวาดที่เต็มไปด้วยชีวิตของผู้คนและทิวทัศน์อันน่าคิดถึง
สัมผัสเสน่ห์ของ “คิตะคิวชู” เมืองที่อยู่เหนือสุดของเกาะคิวชูในจังหวัดฟุกุโอกะ ผ่านภาพวาดจากปลายปากกาของ “คาริยะ ฮิโตมิ” ที่ต้องการถ่ายทอดเสน่ห์ของคิตะคิวชูไปยังคนรุ่นใหม่