Hakata Gion Yamakasa Festival

ก่อนอาทิตย์จะอุทัย
กลางเดือนกรกฎาคมยามค่ำคืนชาวเมืองฟุกุโอะกะดูจะคึกคักเป็นพิเศษ อาจเพราะในชั่วโมงถัดไปข้างหน้า พวกเขาจะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมย้อนเวลากลับไปในอดีตอันไกลโพ้นเมื่อกว่า 700 ปีที่แล้ว