Gashapon Department Store

เยอะที่สุดในโลก! Gashapon Department Store ห้างกาชาปอง 3,000 ตู้ เปิดให้บริการแล้วใจกลางกรุงโตเกียว
ชวนเหล่านักสะสมไปละลายทรัพย์กันที่ Gashapon Department Store ห้างกาชาปองที่ใหญ่ที่สุดในโลก! เปิดให้บริการแล้วในย่านอิเคะบุคุโระ (Ikebukuro) ณ กรุงโตเกียว